OK
نقش منطق فازي در برنامه ريزي حمل و نقل در شرکتهاي توزيع کننده کالا

نقش منطق فازي در برنامه ريزي حمل و نقل در شرکتهاي توزيع کننده کالا 

چکيده
در دنياي رقابتي امروز که شرکتها براي بقاي خود در بازار و ادامه کسب وکار، ناچار از به کارگيري روشهاي متعددي براي کاهش هزينه هاي خود هستند، کاهش هزينه هاي حمل و نقل در شرکتهايي که نرخ اين نوع هزينه در آنها بالاست، حائز اهميت دو چنداني است. شرکتهاي فعال در صنعت پخش و توزيع از جمله مهترين اين شرکت ها هستند. مديريت، زمانبندي و مسيريابي بهينه ناوگان حمل ونقل در اين شرکتها نقشي اساسي در کاهش هزينه ها و افزايش سودآوري سازمان ايفا مي کند. روشهاي متعددي که تاکنون براي مسيريابي حمل ونقل طراحي و معرفي شده اند، مويد اين مطلب است. در اين ميان نقش روشهاي مبتني بر تئوري و منطق فازي جايگاه ويژه اي داشته و روز به روز در حال گسترش است. در اين تحقيق تاثير به کارگيري چنين روشهايي در يکي از بزرگترين شرکتهاي پخش سراسري کالا در کشور مورد بررسي و پيش بيني قرار گرفته است. اين پيش بيني نشان مي دهد که در صورت تحقق اين امر حداقل حدود 4 درصد به سود خالص سالانه شرکت مورد مطالعه اضافه خواهد شد.  

کلمات کليدي: برنامه ريزي حمل و نقل، مسيريابي حمل و نقل، مساله حمل و نقل فازي، شرکتهاي پخش کالا.
1394/08/04
Bookmark and Share نظر شماره مقاله :89 تعداد بازديد :34388