OK
تحليل فرآيند برون سپاري در صنعت پخش ايران

تحليل فرآيند برون سپاري در صنعت پخش ايران

 تحليل فرآيند برون سپاري در صنعت پخش ايران : پيمان سپاري يا برون سپاري (OUTSOURCING) يک شيوه نسبتاً شناخته شده است که اخيراً در قالبي جديد وارد متون مربوط به علوم مديريت بازرگاني شده و مورد توجه فراوان قرار گرفته است ، هدف از آن هم واگذار کردن بخشي از کارها به شرکت هايي است که مي توانند همان کار را باکيفيت مطلوب، اما قيمتي پائين تر به انجام رسانند. بررسي سير تکامل علوم و فنون جديد در دوران معاصر نشان مي دهد که پيمان سپاري يا برون سپاري يکي از شيوه هاي مديريتي است که به دنبال تخصص گرائي کامل مطرح شده است ، و تخصص گرائي خود يک شاخه فرعي بر نظريه بهينه يابي است مطابق نظريه بهينه يابي ،وضعيت بهينه هر فرآيند ، ناشي از حداکثر کردن درآمد حقيقي ، در ازاء کاربرد مقدار معيني از نيروي کار است و اما کاربرد معيني از نيروي کار به چه قيمتي ؟ و باچه هزينه اي ؟1394/08/04
Bookmark and Share نظر شماره مقاله :91 تعداد بازديد :34675