OK
مدل هاي نوين ارزيابي عملکرد سازماني
 
مدل هاي نوين ارزيابي عملکرد سازماني


چکيده:
در دو دهه اخير ، مديريت عملکرد سازماني به يکي از موضوعهاي مورد توجه و جذاب تبديل شده است و اين تمايل هم در زمينه‌هاي تحقيقاتي و هم در زمينه هاي کاربردي به بروز نوآوريهاي بسياري منجر شده است(5) . لذا در اين مقاله پس از تعريف ارزيابي عملکرد سازماني و دلايل آن، برخي چارچوبها و متدهاي نوين در اين زمينه را معرفي کرده و نقاط قوت و ضعف هر يک را بيان خواهيم کرد.
1394/08/04
Bookmark and Share نظر شماره مقاله :88 تعداد بازديد :34005