OK
title-leftبازرسان title-right
bg-corner

آخرین بازرسان که بر اساس مصوبه مورخه 1396/04/15مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده انتخاب گردیده اند بشرح زیر اعلام میدارد.


بازرسان:

آقای رامین تهرانی

نام و نام خانوادگی : آقای رامین تهرانی
سمت : بازرس اصلی (مدیر مالی سینا پخش ژن )
تلفن : 44630050-1
نمابر : 44668177

پست الکترونیک :

-
آقای پرویز احمدی

نام و نام خانوادگی : آقای احمد روح اللهی
سمت : بازرس علی البدل(مدیر عامل شرکت تجارت ستاره ایکاد)
تلفن : 88774660
نمابر : 88774676

پست الکترونیک : info@ikadstar.combg-corner