OK
title-leftدستورالعمل های دارویی title-right
bg-corner
ضمن قدر داني از حضور محترم معاونين غذا و دارو ...
1391/01/19

با عنايت به ماده 24 آئين نامه داروخانه مبني بر ...
1390/05/08

با احترام به پيوست تصوير نامه شماره 455 مورخ ...
1390/05/08

با رعايت آئين نامه و ضوابط جاري تاسيس و فعاليت شرکتهاي ...
1390/05/08

احتراما با توجه به توزيع و عرضه نابسامان دارو همراه با ....
1390/05/08

با احترام، پيرو دستورالعمل ارزشيابي عملکرد شرکتهاي...
1390/05/08

در جلسه مورخ 23/4/87 هيات مديره انجمن که با حضور نمايندگان شرکت ...
1390/04/20

آيين نامه تاسيس، نحوه عملکرد و نظارت بر فعاليت شرکت هاي پخش دارويي....
1390/04/20

ضوابط تاسيس و فعاليت شرکت هاي پخش دارويي....
1390/04/20

bg-corner