OK


“شعبه همدان”

رئیس هیات مدیره

دبیر انجمن

نایب رئیس هیات مدیره

خزانه دار

بازرس اصلی

رامین دزفولی

سید قاسم میرقاسمی

حسین فرزادنژاد

داریوش پیریان

حبیب کرمی


آدرس :
همدان- استادان، 18 متری میلاد، بن بست گلبهار، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان، دفتر انجمن 

ایمیل: sanatpakhsh.hamedan@yahoo.com
تلفن :
8222527-0813

فکس: 4383609-0813